Imprezy Stałe

1. Jarmark Świętego Wawrzyńca

Odbywający się corocznie na początku sierpnia w Bełżcu Jarmark św. Wawrzyńca kontynuuje tradycje jarmarku na którego pozwolenie wydał król Zygmunt III Waza w akcie lokacyjnym miejscowości z 1607 roku. Celem dwudniowego Jarmarku jest popularyzacja ginących zawodów oraz odnowienie lokalnych tradycji i zwyczajów. W Jarmarku uczestniczą twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły śpiewacze. Podczas imprezy nie brakuje również współczesnych atrakcji takich jak wybory miss wakacji czy koncerty popularnych zespołów.

2. Dożynki Gminno-Parafialne

Odbywające się corocznie, pod koniec sierpnia, Dożynki Gminno-Parafialne są zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. Bogata, bo sięgająca czasów średniowiecznych tradycja tej uroczystości, traktowana jest jako ukoronowanie mozolnej i wymagającej poświęcenia pracy na roli. Dożynki to największe tradycyjne święto, które niegdyś stanowiło relikt dawnych zwyczajów o charakterze magicznym, mających zapewnić urodzaj na przyszły rok. Obecnie ma charakter imprezy podzielonej na dwie części. Pierwsza poświęcona jest tradycji i zwyczajom obrzędowym. Druga to impreza rozrywkowa.

3. Koncert Pieśni Pasyjnej

Koncert organizowany jest w okresie postu. Ma na celu kultywowanie i popularyzowanie pieśni pasyjnej i pokutnej. Przegląd jest imprezą ponadlokalną. Uczestniczą w niej zespoły i chóry z całego województwa lubelskiego.

4. Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną

Organizowany w Niedzielę Palmową od 1997 roku. Jego celem jest podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej, włączenie społeczeństwa Powiatu Tomaszowskiego do twórczego działania, rozwijanie twórczości artystycznej i propagowanie i przekazywanie doświadczeń osób starszych dzieciom i młodzieży. Konkurs należy do widowiskowych, gdyż biorące udział w konkursie palmy mają powyżej 10 metrów wysokości.

5. Święto Pieczonego Ziemniaka

Organizowane zawsze we wrześniu. Ma charakter imprezy rozrywkowej, podczas której organizowane są różne gry i zabawy. Występują zespoły muzyczne. Koła Gospodyń Wiejskich biorą udział w konkursie na najlepszą potrawę z ziemniaka. Święto jest też dobrą okazją do handlu płodami rolnymi, gdyż w jego trakcie działa Giełda Owocowo-Warzywna.