O projekcie

Projekt pn. „Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy Bełżec (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”, realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerem Wiodącym jest: Rada Miasta Belz

Partnerem Projektu jest: Gmina Bełżec

Celem głównym Projektu jest: Wspólne przedstawienie przez partnerów Projektu potencjału kulturowego i turystycznego oraz pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie kultury i turystyki pomiędzy obydwoma jednostkami samorządu terytorialnego.

Celami szczegółowymi Projektu są:

– Nawiązanie kontaktów ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, przedstawicielami branży turystycznej i sfery kultury oraz z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy.
– Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej skierowanej na popularyzację potencjału kulturowego i turystycznego miasta Bełz i gminy Bełżec.
– Wspólne opracowanie i wdrożenie inicjatyw promocyjnych celem osiągnięcia wzrostu liczby turystów odwiedzających teren partnerów Projektu.
– Promowanie inicjatyw dotyczących zwiększenia zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy w sferze usług turystycznych.

W ramach Projektu przewidziano do realizacji między innymi działania:

1. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej (publikacje w prasie)
Wynik: wiedza mieszkańców na temat działań Projektu, szczególny akcent położony jest na podobieństwa kultur, dziedzictwa historycznego i architektonicznego, 40 komunikatów prasowych, 10 publikacji na temat działań projektowych.

2. Przeprowadzenie 2 roboczych spotkań w mieście Bełz i w gminie Bełżec.
Wynik: ustalenie partnerskich stosunków za pomocą odbytych spotkań, które dobędą odbywały się po obu stronach granicy i w których będą uczestniczyć osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz sektory turystyki i kultury.

3. Przeprowadzenie wspólnych warsztatów celem otrzymania i rozszerzenia wiedzy teoretycznej w zakresie lokalnych tradycji ludowych (folklorystycznych), rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i turystyki (wiedzy o kraju, kulturze, kulinariach).
Wynik: przeprowadzenie w Bełżcu wspólnych warsztatów w zakresie poszerzenia wiedzy na temat możliwości rozwoju turystyki, folkloru, rzemiosła, dziedzictwa kulturowego i kulinariów (ze szczególnym zaakcentowaniem wzajemnych podobieństw), oraz możliwości utworzenia produktu turystycznego.

4. Przeprowadzenie w Polsce praktycznych szkoleń w dziedzinie kultury i turystyki, przekazanie doświadczeń polskiego partnera oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy.
Wynik: przeprowadzenie na terenie Polski wspólnych szkoleń poświęconych pozytywnym doświadczeniom w zakresie rozwoju turystyki, folkloru, rzemiosła, wiedzy o kraju i kulinariach, dziedzictwa kulturowego, promocji regionu.

5. Przeprowadzenie badań potencjału turystycznego, utworzenie bazy danych obejmującej informacje na temat obiektów turystycznych, rekreacyjnych i kulinariów na terenie partnerskich samorządów.
Wynik: analiza SWOT na podstawie badań atrakcji turystycznych i cech kulturowych partnerów Projektu.

6. Wystawienie oznakowania informacyjno–turystycznego.
Wyniki: opracowanie i wykonanie znaków informacyjno–turystycznych (city-light) dotyczących promocji potencjału turystycznego oraz możliwości turystycznych.

7. Promocja i druk materiałów poligraficznych.
Wynik: wydanie wielojęzycznych publikacji (broszur, ulotek i przewodników) obejmujących informacje na temat istniejącej infrastruktury turystycznej w mieście Bełz i gminie Bełżec – 3000 sztuk.

8. Założenie wspólnej strony internetowej.
Wynik: utworzenie aktywnej trójjęzycznej (ukraińsko-polsko-angielska) strony internetowej, która będzie promować atrakcje turystyczne partnerów Projektu.

9. Nakręcenie filmów krótkometrażowych.
Wynik: nakręcenie trzyminutowych filmów krótkometrażowych.

10. Przenośne centra informacyjno-turystyczne.
Wynik: utworzenie centrów informacyjno-turystycznych, które będą służyć jako wizualizacja i popularyzacja Projektu.

Sposoby realizacji Projektu.
Na poprawę współpracy transgranicznej będą miały wpływ następujące działania projektowe: spotkania partnerów, wspólne metody realizacji Projektu, opracowanie wspólnego planu promocji.

Misja Projektu.
Zawiązanie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, społecznościami lokalnymi oraz instytucjami w dziedzinie kultury i turystyki w celu utworzenia wspólnej strategii promocji regionu transgranicznego.

Ogólne informacje dotyczące projektu:
Program Współpracy Transgranicznej „Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013”
Parasolowy projekt <<Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno – historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwody, Podkarpacia i Lubelskich województw>>
Numer Umowy Grantowej IPBU.03.02.00-76-820/12-00

Partner Wiodący ze strony Ukrainy: Association <<Lviv Tourist Bard>> (LTB)

Partner ze strony Polski: Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARP)
Na powyższy projekt parasolowy, który wspaniale łączy wysiłki 10 ukraińskich i 10 polskich partnerów składa się 10 Mikroprojektów. Głównymi partnerami Mikroprojektów są ukraińskie organizacje z doświadczonymi partnerami ze strony polskiej:

1. Lwowski Oddział Regionalny Assocjacji Miasta Ukrainy / Polski Partner Związek Międzygminny „Wisłok”
2. Departament Współpracy Międzynarodowej i Turystyki LOAP / Polski Partner – Gmina Medyka
3. Uhniwska Rada Miasta / Polski Partner – Gmina Werbkowice
4. Bełzka Rada Miasta / Polski Partner – Gmina Bełżec
5. Samborska Rada Miasta / Polski Partner – Gmina Jasło
6. Żółkiewska Rada Miasta / Polski Partner – Gmina Spiczyn
7. Rada Miasta Brody / Polski Partner – Powiat Strzyżowski
8. Rada Powiatu Żydaczów / Polski Partner – Miasto Sanok
9. Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” / Polski Partner – Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, oddział im dr. M. Orłowicza w Przemyslu
10. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Młodzieżowej / Polski Partner – Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w Białymstoku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *